Imajući u vidu masovnost i značaj fudbala kod nas posebnu pažnju posvećujemo kondicionoj pripremi vrhunskih fudbalera, kao i mladih fudbalera koji započinju formiranje svoje fudbalske karijere. Pod nadzorom naših stručnjaka nudimo kompletan program kondicione pripreme sa redovnim testiranjima. Posebna pažnja se posvećuje radu sa mladim fudbalerima imajući u vidu nedovoljan rad na razvoju fizičkih sposobnosti koje su presudne za uspeh u fudbalu. U radu sa fudbalerima oslanjamo se na informacije iz istraživanja najvećih svetskih autoriteta u oblasti fudbala, koje nam omogućavaju profilisanje mladih fudbalera do elitnog nivoa, kao i planiranje kondicione pripreme vrhunskih fudbalera u rangu kvaliteta najboljih evropskih ekipa.Karakteristike fudbalera zavise od više faktora: tehničko-taktičkih, mentalnih i fiziološko-fizičkih. Fizičke sposobnosti su u poslednjih nekoliko godina napravile veliku transformaciju u stilu igre. Naime, u savremenom fudbalu igrači pretrče od 8-12km (u zavisnosti od pozicije u timu) u toku jedne utakmice. Svega 10-ak % od ukupno pretrčane distance izvodi se maksimalnom brzinom odn. sprintom (na svakih 90 sekundi u trajanju od 2 do 4 sekunde odn. do 3% efektivne igre). U toku svakog meča fudbaleri izvedu od 1000 do 1400 pretežno kratkotrajnih aktivnosti visokog intenziteta u trajanju od 4 do 6 sekundi. Srčana frekvencija tokom meča je od 80 do 90% od maksimalne i blizu je anaerobnog praga. Maksimalna potrošnja kiseonika se kreće od 50 do 75 mL/kg/min. Imajući u vidu navedene činjenice fudbal je postao veoma zahtevna igra koja traži visok stepen kondicione pripremljenosti za uspešno izvođenje.

Analizom igre dizajnirali smo specifičan program fizičke pripreme fudbalera u kome akcenat stavljamo na sledeće sposobnosti:

ANAEROBNA (jačina, snaga, agilnost, brzina)

ANAEROBNO-AEROBNA (mišićna izdržljivost)

AEROBNA (opšta i specifična izdržljivost)

KOMBINOVANA (gipkost)

JAČINA (u nekim izvorima i pod nazivom „sila“) je sposobnost od presudnog značaja za dostizanje optimalnog nivoa drugih sposobnosti (snage, agilnosti i brzine, ali i izdržljivosti). Razvoj jačine je početna stavka pri izradi specifičnog plana rada sa fudbalerima. Fudbaleri moraju dostići adekvatan nivo jačine da bi bili u mogućnosti da adekvatno ispune ciljeve treninga u kasnijim fazama, a to su poboljšanje brzine, snage, agilnosti i mišićne izdržljivosti. Treba imati u vidu da je 96% sprinteva u igri ispod 30 metara, od čega je 46% sprint ispod 10 metara i da sena meču izvede od 1000 do 1400 aktivnosti kratkog trajanja visokog intenziteta (1 do 4 sekunde) koja su vezana za jačinu mišića (brze promene pravca kretanja, skokovi, dueli, pasovi i dr.). Prirast u jačini povećava ekonomičnost rada za 5% što može povećati pretrčanu distancu na utakmici za 1000 metara. Razvoj jačine je posebno važan za igrače sa defanzivnim zadacima, ali je u savremenom fudbalu sve veći broj vrhunskih napadača koji poseduju visok nivo ove sposobnosti. Osim za kretanje jačina mišića je od suštinskog značaja za prevenciju povreda koje su sve češća pojava u fudbalu. Takođe, uočava se pad jačine mišića tokom trajanja sezone, tako da je jedna od osnovnih stavki u dopunskim treninzima u toku sezone, održavanje optimalnog nivoa jačine mišića.

SNAGA, kao prozvod sile i brzine predstavlja najznačajniju sposobnost za uspeh u fudbalu.Šutevi, dueli, skokovi i sve sprinterske aktivnosti su primeri ispoljavanja snage u fudbalu. Ukoliko se dostigne optimalan nivo jačine u prethodnoj fazi, snaga se može dovesti do visokog nivoa što je neophodno za bilo kakav ozbiljniji rezultat u savremenom fudbalu. U toku igre fudbaleri izvode sprinteve na svakih 90 sekundi i imaju od 30 do 100 skokova, a većina duela se izvodi pri većim brzinama kretanja. Igrači koje poseduju veći nivo snage imaju mogućnost da se kreću brže i da lakše izlaze kao pobednici iz duela. Brzina trčanja na 10 metara je presudan faktor uspešnosti u toku igre. Naša trenažna tehnologija je posebno usmerena ka razvoju snage sa specifičnom primenom u fudbalu. Program rada za razvoj snage omogućava fudbalerima da u zavisnosti od trenutnog stanja dostignu optimalni nivo ispoljavanja snage koji ih dovodi u vrhunsku formu.

AGILNOST predstavlja sposobnost brze promene pravca i smera kretanja i najviše je eksploatisana sposobnost u fudbalu, zbog potrebe da se veoma brzo menja smer i pravac kretanja prilikom promena položaja na terenu i prolaska protivničkog igrača. Igrači koji poseduju razvijenu agilnost na visokom nivou u stanju su da u igri efikasno iskoriste svoje tehničke sposobnosti. U našem centru veoma pažljivo radimo na agilnosti kod fudbalera oslanjajući se na prethodne periode imajući u vidu značaj ove sposobnosti u igri.

Fudbal ne zahteva ispoljavanje maksimalnih BRZINSKIH sposobnosti, kao što je to slučaj kod atletičara, međutim brzina reakcije kao njena komponenta od presudnog je značaja za uspešnost u igri. Brza reakcija na kretanje protivnika omogućava uspešno postavljanje i rešavanje svake situacije tokom igre. Treninzi usmereni na razvoj brzine reakcije imaju značajno mesto u našem radu oslanjajući se na trening jačine i snage kao njegovu bazu i u kombinaciji sa treningom agilnosti.

Pretrčana distanca u toku igre se kreće od 10 do 12 km. Visok nivo IZDRŽLJIVOSTI omogućava fudbalerima da održe nivo ispoljavanja ostalih sposobnosti tokom celog meča. Pored opšte izdržljivosti koja je baza svim ostalim sposobnostima, specifična izdržljivost je veoma važna u ispunjavanju zahteva vezanim za specifičnost fudbalske igre. Brzinska izdržljivost, izdržljivost u sili i izdržljivost u snazi su tri važne komponente fizičke pripreme u fudbalu. Pravilnim radom i kombinacijom svojstava sprovodimo program za razvoj izdržljivosti koji je jedan od najvažnijih u profilisanju i stvaranju idealne forme. Posebna pažnja u programu za razvoj izdržljivosti se posvećuje poziciji igrača.

Veća POKRETLJIVOST u zglobovima je važna za ispoljavanje tehničkih i fizičkih sposobnosti u fudbalu. Nedovoljna GIPKOST je jedan od mogućih uzroka povređivanja. Igrači dostižu adekvatan nivo gipkosti povećanjem elastičnosti mišićnog i vezivnog tkiva koji okružuji najbitnije zglobove angažovane u kretanju. Gipkost se popravlja vežbama rastezanja koje koristimo u toku svakog treninga. Ukoliko postoji potreba za poboljšanje gipkosti dizajnira se poseban program za razvoj gipkosti.

Kombinujući navedena svojstva njihovim pravilnim i planskim razvojem dizajnirali smo najefikasniji program kondicione pripreme u našoj zemlji. Pored analiza dostupne literature, koristili smo i iskustva rada u najvećim evropskim klubovima i ligama, ali takođe i iskustva naših trenera koji rade u zemlji i inostranstvu.