NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD

Pravci istraživanja

  • Evaluacija metoda za procenu neuromišićne funkcije.
  • Razvoj novih testova za procenu specifičnih motoričkih veština.
  • Evaluacija baterija terenskih testova za procenu motoričkih sposobnosti (tenis, fudbal, košarka, odbojka rukomet).

AKTUELNO:

Uz koordinaciju Prof. dr. Vlade Koprivice i Prof dr. Dragana Mirkova, za potrebe doktorske disertacije magistra Vlade Radonjića, kondicionog trenera KK Partizan realizuje se istraživanje na temu:

  • Evaluacija novih testova za procenu eksplozivne snage ruku.

U saradnji sa Institutom za ortopedsku hirurgiju Kliničkog centra, za potrebe unapređenja efikasnosti rehabilitacionih procedura nakon povreda kolena realizuje se istraživanje:

  • Primena izoinercijalne dinamometrije u dijagnostikovanju povreda i praćenju rehabilitacije nakon povreda kolena