Da bi se što efikasnije isplanirao i realizovao proces opravka od sporstskih povreda, vršimo dijagnostiku neuromišične funkcije. Testiranja se realizuju u zadatim vremenskim intervalima. Početna merenja omogućavaju sagledavanje postojećeg stanja i adekvatnu izradu odgovarajućeg programa rada, dok su kasnija merenja u funkciji procene napretka u oporavku i adekvatne korekcije plana rada. Testiranje je zasnovano na primeni izoinercijalnih donamometara kojima se procenjuju odgovarajući parametri mišićnih grupa od interesa za proces rehabilitacije:

DINAMOMETRIJOM se mere sledeće mišićne performanse:

 • Maksimalna sila
 • Brzina razvoja sile (eksplozivnost)
 • Snaga
 • Vreme dostizanja maksimalne snage
 • Brzina kontrolisanog pokreta pri zadatom opterećenju
 • Mišićni rad

Takođe, pored definisanja opsega pokreta i gipkosti, sastavni deo testiranja je i procena neuravnoteženosti antagonističkih mišićnih grupa, kao i deficita pojedinih performansi u odnosu na „zdrav mišić-mišićnu grupu“.

Testiranje obuhvata:

 • Pripremu za test (zakazivanje testiranja, informisanje o neophodnim preduslovima, vremenu i načinu testiranja, odabir odgovarajuće metode, familijarizacija sa zadacima testova)
 • Testiranje
 • Analiza dobijenih rezultata
 • Prikaz i interpretacija rezultata.
 • Prikaz uporednih rezultata