DIJAGNOSTIKA

Fitnes Centar D&D, Novi Beograd

U okviru tzv. dijagnostičkog procesa, u zavisnosti od ciljeva i potreba, vrše se testiranja motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, kao i procena psihosocijalnog statusa.

Odabir pojedinih testova ili formiranje grupe testova vrši se na osnovu dogovora sa klijentom / sportistom / trenerom, a prema definisanim ciljevima. Grupisanje testova vrši se prema potrebama sporta odnosno ciljeva testiranja. Sva testiranja sprovodimo u TDC D&D-u, a po dogovoru možemo ih realizovati i na „terenu“.

U odnosu na ciljeve, TESTIRANJE MOŽE BITI u funkciji:

 • Praćenja motoričkog razvoja,
 • Za potrebe selekcije, profilisanja.
 • Indikacija prednosti i nedostataka u odnosu na zahteve sporta (osnova za planiranje individualnog treninga).
 • Informisanja trenera i sportiste sa trenutnim stanjem
 • Edukacije sportiste i trenera u efikasnijem praćenju određenih performansi
 • Kontrola i praćenje trenažnog procesa
 • Kontrola i praćenje rehabilitacionog procesa ili oporavka od bolesti.

Na osnovu iskustva i prepoznavanju potreba naših klijenata, osmislili smo sadržaje kojima pružamo pomoć i podršku u radu: SPORTSKIM ŠKOLAMA, SPORTSKIM KAMPOVIMA, KLUBOVIMA, SPORTSKIM CENTRIMA, REHABILITACIONIM CENTRIMA, ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA.

Pored klijenata/sportista koji vežbaju u našem trenažnom centru i kojima je dijagnostika predstavlja neizostavni deo procesa planiranja, kontrole i realizacije trenažnog procesa, dijagnostika je namenjena svim onima koji prepoznaju potrebu da na savremen, naučno zasnovan i verifikovan pristup provere svoje trenutno stanje i na osnovu toga isplaniraju buduće korake. Naše usluge mogu koristiti:

 • Škole sporta (kontrola funkcionalnog i posturalnog statusa, praćenje psihomotornog razvoja)
 • Sportski klubovi i pojedinci (Identifikacija potencijalnih nedostataka, kontrola trenažnog/rehabilitacionog postupka).
 • Pojedinci koji se oporavljaju od sportskih povreda (Praćenje i kontrola rehabilitacije)
 • Osobe sa dijagnostikovanim zdravstvenim problemima ili oni koji sumanjaju da imaju potencijalna ograničenja kada je u pitanju obim i intenzitet fizičkog vežbanja (Kontrola funkcionalnog, posturalnog i motoričkog statusa).